Educació Primària

6 a 12 anys

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Educació

Primària

L’etapa de Primària està compresa entre els 6 i els 12 anys. S’estructura en tres cicles: Inicial, Mitjà i Superior; aquest últim enllaça amb el primer cicle d’Educació Secundària, aquest fet ajuda als nostres alumnes a fer el pas de l’Educació Primària a l’etapa següent.

  • Fomentem el desenvolupament de totes les intel·ligències des de metodologies actives i un aprenentatge contextualitzat en el treball cooperatiu.
  • Preparem els nostres alumnes de Primària per donar respostes innovadores a aquesta societat canviant i en constant evolució.
  • Formem ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables, ja que treballem totes les dimensions personals (individual, social i transcendent).
  • El nostre alumnat aprèn a pensar i a actuar de manera integral, interconnectant els aprenentatges. Els professors i educadors utilitzen estratègies diferents per conèixer el ritme d’aprenentatge dels seus alumnes per poder treballar progressivament l’adquisició d’hàbits i valors, fomentant la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, relacionant-ho amb la cultura de l’ esforç i del treball.

Característiques de l’etapa de Primària:

  • Proporcionar a l’alumne un marc d’aprenentatges que li permitin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació d’instruments per adquirir nous aprenentatges.
  • Proporcionar una educació que asseguri el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, el compromís social, la llibertat i la solidaritat per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

EMAT

Projecte matemàtic basat en les intel·ligències múltiples que treballa les matemàtiques de manera pràctica i vinculada a la realitat a través de diferents estratègies com rutines de pensament i metacognició.

PROJECTE DIGITAL

És necessari acompanyar els alumnes en l’ús de la tecnologia, des d’una actitud de responsabilitat. L’ús de la tecnologia a Primària és un recurs més que dona suport a diferents continguts, els quals contribueixen que l’alumnat pugui adquirir nous coneixements i noves formes de comunicació.

A Primària l’ús de la tecnologia facilita l’exploració activa en diferents activitats d’aprenentatge i està al servei del desenvolupament de les capacitats dels nostres alumnes. A més, amplia la interpretació que fan de la realitat, així com gaudeixen de propostes creatives que estimulen el coneixement i la curiositat. Apliquem sempre criteris pedagògics compartits amb tota la comunitat educativa en l’ús dels recursos digitals.

Les nostres classes disposen de PDI i d’iPads.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

El nostre objectiu és generar confiança i seguretat perquè cada alumne vagi progressant en el domini d’aquesta llengua, ja que els idiomes són una competència clau en l’àmbit del segle XXI.

Els alumnes de Primària reben un total de 4 hores d’ensenyament de llengua anglesa: 3 hores de la pròpia matèria i 1 hora d’una altra assignatura amb la col·laboració de professors auxiliars de conversa, que són nadius.

A partir de 5è Primària s’incorpora el Francès com a segona llengua estrangera.

SCIENCE BITS

Science Bits és una metodologia d’estudi de les ciències, que es basa en l’aprenentatge constructivista de les 5 E (Engage, Explore, Explain, Elaborate and Evaluate).

Les lliçons multimèdia de Science Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

APRENENTATGE COOPERATIU

L’escola segueix el programa AC/CA (Cooperar per Aprendre, Aprendre per Cooperar) de la Universitat de Vic.

Aquest programa es basa en l’aprenentatge cooperatiu, es a dir, és una manera d’estructurar l’activitat a l’aula en equips reduïts de treball, en els quals els estudiants s’ajuden els uns als altres a aprendre; molt diferent de l’estructura de l’activitat de tipus individualista o competitiva que, encara avui, és la més habitual en els centres docents.

Per aquesta raó les nostres aules estan estructurades per treballar amb aquesta metodologia.

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA: MEDIACIÓ I KIVA

Es treballa la convivència escolar a través de dos programes: la mediació i Kiva.

Per un costat, la mediació és una eina per gestionar la resolució de conflictes.

Per l’altre, Kiva és un prestigiós programa contra l’assetjament escolar desenvolupat a Finlàndia. Es basa en 3 principis: Prevenció, Intervenció i Supervisió.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

La intel·ligència emocional és un procés educatiu, continu i permanent que impregna tota la vida de la nostra escola.

Potenciem el desenvolupament de la competència emocional, com a element essencial per al desenvolupament integral de la persona, la qual ajudarà els nostres alumnes a afrontar els reptes que se’ls plantegin al llarg de la vida.

Des de les sessions de tutoria grupal treballem l’autoconeixement i l’autoestima, així com l’empatia, que els ajudarà a interactuar amb el seu entorn i a reconèixer les seves emocions i les dels altres.

PROGRAMA D'INTERIORITAT

Treballem la interioritat mitjançant diferents tècniques com el silenci, la relaxació, la kinesologia i les visualitzacions durant uns minuts al dia. Ens ajuda a saber prioritzar, a marcar aspectes valuosos en els quals ens hem de concentrar i reflexionar i a prendre consciència de l’aquí i de l’ara.

Cada dia, doncs, es dediquen tots els dies uns moments a pensar, a escoltar-se i a reflexionar.