Qualitat

Tot el personal del centre treballa y s’esforça per portar a terme la millora contínua, donar impuls i col·laborar per oferir un servei educatiu de qualitat, en el marc del model EFQM.

 

 

Tenim implementat un Sistema de Qualitat basat en el model EFQM, que forma part del nostre pla estratègic i de la nostra filosofia com un instrument per estructurar, sistematitzar i millorar tots els processos de l’escola, així com les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa.

Aquest compromís amb la qualitat afecta a tota l’organització, per tant, totes les persones que treballen a Escolàpies Sant Martí han acceptat la responsabilitat de participar activament en la millora de la qualitat.

La nostra Missió es concreta en l’educació integral de la infància i la joventut, en col·laboració amb les famílies, mitjançant una escola humanitzadora, evangelitzadora i innovadora. Treballem per ser un horitzó creatiu i innovador que ens impulsi i ens ajudi a educar en el marc del segle XXI, seguint el model de la nostra fundadora, Paula Montal, i que queda explicitat en el Projecte Educatiu.

Per desenvolupar aquesta política de qualitat definim un mapa de processos, uns objetius, uns indicadors i fem un seguiment per garantitzar la millora contínua i l’evolución de tota la comunitat educativa.

L’Equip de Titularitat de la Fundació Escolàpies ha creat un Equip de Qualitat a cada centre amb un responsable que és el coordinador de qualitat.

Formar part d’un sistema de qualitat implica una autoavaluació orientada a plans de millora contínua. La matriu REDER (Resultats, Enfocament, Despliegament i Revisió) ens ajuda a planificar, revisar i replanificar orientant-nos cap a uns resultats i a la realització d’una auditoria externa que avalua el conjunt del sistema.

Aquest Sistema de Qualitat forma part de la vida de la nostra escola i ens ajuda a seguir treballant per millorar cada dia el servei que oferim als nostres alumnes i famílies, des de la vocació d’educar promovent talent, valors i espiritualitat per formar persones autònomes, amb sentit crític, compromeses amb la Societat i amb una sòlida formació intel·lectual que els permeti desenvolupar un projecte de vida personal.