Batxillerat

Aquesta etapa proporciona als alumnes la formació i la maduresa intel·lectual i humana per accedir a Estudis Superiors Universitaris o Cicles Formatius de Grau Superior.

Batxillerat

La nostra visió desitja ser un horitzó creatiu, innovador i carismàtic, que ens ajudi i impulsi a educar en l’avui des de la nostra missió centrada en la educació integral en col·laboració amb les famílies mitjançant una escola que humanitza, innova i evangelitza.

El Batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics (1r i 2n). 

Modalitats

de Batxillerat 

  • Modalitat de ciències i tecnologia
  • Modalitat d’humanitats i ciències socials

 

Aquestes modalitats tenen la finalitat de preparar-los en àmbits de coneixement específic, desenvolupar competències i orientar-los a estudis universitaris amb garantia d’èxit i al món laboral posterior.

 

Aquesta preparació específica va acompanyada d’una visió global i contextualitzada del saber. Preparem en aquest sentit als nostres alumnes perquè canalitzin les seves preferències i capacitats en un marc de referència adient, facilitant-los orientació des de les tutories personals i grupals, amb la col·laboració del Departament d’Orientació Psicopedagògic i amb la realització de seminaris, jornades informatives de les diferents universitats, així com a través del Treball de Recerca.

MODALITATS CURRICULARS

MATÈRIES COMUNES

1r

2n

TOTAL DE CRÈDITS

Llengua catalana

2

2

4

Llengua castellana

2

2

4

Llengua anglesa

3

3

6

Història

3

3

Filosofia / Història de la Filosofia

2

3

5

Cultura científica

2

2

Ed. Física

2

2

Religió

1

1

2

Tutoria

1

1

2

Treball de Recerca

 

Modalitat de Ciències i Tecnologia

MATÈRIES DE MODALITAT

1r

2n

TOTAL DE CRÈDITS

Biologia

4

4

8

Física

4

4

8

Dibuix Tècnic

4

4

8

Matemàtiques

4

4

8

 

  Matèries pròpies de la modalitat, cal cursar, com a mínim, 3 d’aquestes matèries per curs.

 

 

 

Modalitat d’Humanitats i Ciències socials 

MATÈRIES DE MODALITAT

1r

2n

TOTAL DE CRÈDITS

Matemàtiques CCSS

4

4

8

Llatí

4

4

8

Economia d’empresa

4

4

8

Geografia

4

4

Història de l’art

4

4

Història del món contemporani

4

4

Literatura catalana

4

4

Literatura castellana

4

4

 

Matèries pròpies de la modalitat, cal cursar, com a mínim, 3 d’aquestes matèries per curs.

  

 

Matèries específiques 

 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

1r

2n

TOTAL DE CRÈDITS

Tecnologia Industrial

4

4

8

Economia

4

4

Grec

4

4

8

 

 

TREBALL DE RECERCA

Tot l’alumnat ha de realitzar el treball de recerca.

Aquest treball contribueix a adquirir la competència d’investigació i està guiat per un tutor expert en la matèria que és objecte del treball. Aquest professor orienta i és l’encarregat de marcar els diferents temps de lliurement per fer seguiment del desenvolupament del treball. Finalment, els alumnes realitzen una presentació del mateix davant d’un tribunal.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

El nostre objectiu és generar confiança i seguretat perquè cada alumne vagi progressant en el domini de l’anglès, ja que els idiomes són una competència clau en l’àmbit del segle XXI.

Els alumnes de Batxillerat reben un total de 3 hores de ensenyament de llengua anglesa, amb la col·laboració de professors auxiliars de conversa, que són nadius.

Els alumnes tenen la possibilitat de participar durant el primer curs escolar d’en una estada a Anglaterra.

Al llarg del curs hi ha una convocatòria per als exàmens de Cambridge.

PROJECTE DIGITAL

Utilitzem diferents recursos digitals (projectors, pissarres digitals, iPad…) que augmenten la motivació dels nostres alumnes, fet que suposa una millora del rendiment acadèmic.

 

Els alumnes de Batxillerat utilitzen un iPad propi i vàries plataformes digitals per facilitar la personalització del seu aprenentatge.

 

El nostre objectiu és transformar la informació en coneixement, per això els nostres alumnes necessiten dominar certes destreses que es treballen des dels diferents departaments com el raonament per organitzar, saber sintetitzar continguts i fer deduccions i significa també fer ús de la creativitat per utilitzar recursos expressius per a la comunicació. Per últim, promoure dins de l’aula el bon ús d’aquestes tecnologies com a competència clau en el desenvolupament de la resta de competències.

ACCIÓ TUTORIAL I ORIENTACIÓ

Conjunt d’activitats orientades a assessorar personal, acadèmica i professionalment als nostres alumnes per afavorir la seva maduresa i creixement personal i col·laborar juntament amb la seva família en la construcció del seu futur projecte de vida personal respecte a la continuïtat dels seus estudis o en l’accés al món laboral.

Per portar-lo a terme cada tutor organitza un conjunt d’entrevistes sistemàtiques amb l’alumne i amb la seva família.

El tutor és el coordinador de tota l’acció educativa i un referent per l’alumne, la família i el conjunt de professors.

PROGRAMA D'INTERIORITAT

Treballem la interioritat mitjançant diferents tècniques com el silenci, la relaxació, la kinesologia, les visualitzacions durant uns minuts al dia per saber prioritzar, per marcar aspectes valuosos en els quals ens hem de concentrar i reflexionar i prendre consciència de l’aquí i de l’ara.

Es dediquen tots els dies uns moments a pensar, a escoltar-se i a reflexionar.

BATXILLERAT DUAL

El Batxillerat Dual permet aconseguir dues acreditacions al mateix temps: el Batxillerat espanyol i el Batxillerat americà.
En primer lloc cal tenir en compte que el sistema americà convalida el 75% de les assignatures del currículum espanyol. Així doncs, els alumnes només han cursar un 25% de matèries americanes, el que correspon a sis assignatures.
Per accedir a aquesta modalitat cal superar unes proves d’accés.
Es realitza la proposta a partir de 3r ESO i el títol s’obté en superar la modalitat del Batxillerat nacional escollit.