Batxillerat

Aquesta etapa proporciona als alumnes la formació i la maduresa intel·lectual i humana per accedir a Estudis Superiors Universitaris o Cicles Formatius de Grau Superior.

Batxillerat

La nostra visió desitja ser un horitzó creatiu, innovador i carismàtic, que ens ajudi i impulsi a educar en el present des de la nostra missió, centrada en l’educació integral en col·laboració amb les famílies mitjançant una escola que humanitza, innova i evangelitza.

El Batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics (1r i 2n). 

Modalitats

de Batxillerat 

  • Modalitat de Ciències i Tecnologia
  • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

 

Aquestes modalitats tenen la finalitat de preparar-los en àmbits de coneixement específic, desenvolupar competències i orientar-los a estudis universitaris amb garantia d’èxit al món laboral posterior.

 

Aquesta preparació específica va acompanyada d’una visió global i contextualitzada del saber. Preparem, en aquest sentit, els nostres alumnes perquè canalitzin les seves preferències i capacitats en un marc de referència adient, facilitant-los orientació mitjançant les tutories personals i grupals, amb la col·laboració del Departament d’Orientació Psicopedagògic. També fomentem la realització de seminaris, jornades informatives de les diferents universitats, així com a través del Treball de Recerca.

MODALITATS CURRICULARS

MATÈRIES COMUNES 1r 2n TOTAL DE CRÈDITS
Llengua catalana 2 2 4
Llengua castellana 2 2 4
Llengua anglesa 3 3 6
Història 3 3
Filosofia / Història de la Filosofia 2 3 5
Cultura científica 2 2
Ed. Física 2 2
Religió 1 1 2
Tutoria 1 1 2
Treball de Recerca

 

Modalitat de Ciències i Tecnologia

MATÈRIES DE MODALITAT 1r 2n TOTAL DE CRÈDITS
Biologia 4 4 8
Física 4 4 8
Dibuix Tècnic 4 4 8
Matemàtiques 4 4 8
Química 4 4 8

 

  Matèries pròpies de la modalitat, cal cursar, com a mínim, 3 d’aquestes matèries per curs.

 

 

 

Modalitat d’Humanitats i Ciències socials 

MATÈRIES DE MODALITAT 1r 2n TOTAL DE CRÈDITS
Matemàtiques CCSS 4 4 8
Llatí 4 4 8
Economia d’empresa 4 4 8
Geografia 4 4
Història de l’art 4 4
Història del món contemporani 4 4
Literatura catalana 4 4
Literatura castellana 4 4

 

Matèries pròpies de la modalitat, cal cursar, com a mínim, 3 d’aquestes matèries per curs.

  

 

Matèries específiques 

 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES 1r 2n TOTAL DE CRÈDITS
Tecnologia Industrial 4 4 8
Economia 4 4
Grec 4 4 8

 

 

TREBALL DE RECERCA

Tot l’alumnat ha de realitzar el treball de recerca.

Aquest treball contribueix a adquirir la competència d’investigació i està guiat per un tutor expert en la matèria que és objecte del treball. Aquest professor orienta i és l’encarregat de marcar els diferents temps de lliurament per fer el seguiment del desenvolupament del treball. Finalment, els alumnes en realitzen una presentació del mateix davant d’un tribunal.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

El nostre objectiu és generar confiança i seguretat perquè cada alumne vagi progressant en el domini de l’anglès, ja que els idiomes són una competència clau en l’àmbit del segle XXI.

Els alumnes de Batxillerat reben un total de 3 hores d’ensenyament de llengua anglesa, amb la col·laboració de professors auxiliars de conversa (PAC), els quals són nadius.

Els alumnes tenen la possibilitat de participar durant el primer curs escolar d’en una estada a Anglaterra.

Al llarg del curs hi ha una convocatòria per als exàmens de Cambridge.

PROJECTE DIGITAL

Utilitzem diferents recursos digitals (projectors, pissarres digitals, iPad…) que augmenten la motivació del nostre alumnat, fet que suposa una millora del rendiment acadèmic.

 

Els alumnes de Batxillerat utilitzen un iPad propi i diverses plataformes digitals per facilitar la personalització del seu aprenentatge.

 

El nostre objectiu és transformar la informació en coneixement, per aquest motiu els nostres alumnes necessiten dominar certes destreses que es treballen des dels diferents departaments, com per exemple: aprendre a organitzar la informació, a sintetitzar els continguts i ser capaços de fer deduccions, estimulant la creativitat per utilitzar recursos expressius per a la comunicació. Finalment, promou dins de l’aula el bon ús d’aquestes tecnologies com a competència clau en el desenvolupament de la resta de competències.

ACCIÓ TUTORIAL I ORIENTACIÓ

Conjunt d’activitats orientades a assessorar personal, acadèmica i professionalment als nostres alumnes per afavorir la seva maduresa i creixement personal i col·laborar juntament amb la seva família en la construcció del seu futur projecte de vida personal, respecte a la continuïtat dels seus estudis o en l’accés al món laboral.

Per dur-la a terme cada tutor organitza un conjunt d’entrevistes sistemàtiques amb l’alumne i amb la seva família.

El tutor és el coordinador de tota l’acció educativa i un referent per a l’alumne, la família i el conjunt de professorat.

PROGRAMA D'INTERIORITAT

Treballem la interioritat mitjançant diferents tècniques com el silenci, la relaxació, la kinesologia, la música, les visualitzacions durant uns minuts al dia per saber prioritzar; per marcar aspectes valuosos, en els quals ens hem de concentrar i reflexionar; i prendre consciència d’on som i del moment en què vivim.

Tots els dies ess dediquen tots els dies uns moments a pensar, escoltar-se i reflexionar.

BATXILLERAT DUAL

El Batxillerat Dual permet aconseguir dues acreditacions al mateix temps: el Batxillerat espanyol i el Batxillerat americà (American High School Diploma).

Cursar aquest batxillerat proporciona a l’alumnat un alt grau d’autonomia personal i una gran facilitat en el domini de les noves tecnologies.
Cal tenir en compte que el sistema americà convalida el 75% de les assignatures del currículum espanyol. Així doncs, els alumnes només han cursar un 25% de matèries americanes, que correspon a sis assignatures.
Per accedir a aquesta modalitat cal superar unes proves d’accés.
Aquesta proposta s’ofereix a partir de 3r ESO i el títol s’obté en superar la modalitat del Batxillerat nacional escollit.