Educació Secundària

De 12 a 16 anys

L’alumnat continua rebent un seguiment individualitzat en el seu desenvolupament personal, social, acadèmic i religiós. Consolidem hàbits d’estudi i treball.

Educació

Secundària

És l’última etapa de l’educació obligatòria i comprèn des dels 12 als 16 anys.

S’articula en 4 cursos, en l’últim curs posem especial atenció en l’orientació acadèmica posterior.

Organitzem les diverses matèries de cada curs per afavorir l’aprenentatge, situant en el centre a cada alumne i orientant-los a l’aprenentatge i al desenvolupament de les competències.

Es tracta d’una educació que proporciona als nostres alumnes un projecte personal sòlid, que garanteix el desenvolupament de les capacitats individuals com l’autonomia personal i d’estudi, l’esperit crític, la creativitat, les capacitats intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals i el sentit de la trascendència.

Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. Al final de l’educació obligatòria els alumnes tindran els instruments necessaris per entendre el món i intervenir en ell activament i amb sentit crític en una societat plural i canviant amb capacitat de seguir aprenent al llarg de la seva vida.

PROJECTE DIGITAL

Utilitzem diferents recursos digitals (projectors, pissarres digitals, iPad…) que augmenten la motivació dels nostres alumnes, fet que suposa una millora del rendiment acadèmic.

Els alumnes de Secundària utilitzen un iPad propi i vàries plataformes digitals per facilitar la personalització del seu aprenentatge.

El nostre objetiu és transformar la informació en coneixement, per això els nostres alumnes necessiten dominar certes destresses que es treballen des dels diferents departaments com el raonament per organitzar, saber sintetitzar continguts i fer deduccions i significa també fer ús de la creativitat per utilitzar recursos expressius per a la comunicació. Per últim, promou dins de l’aula el bon ús d’aquestes tecnologies com a competència clau en el desenvolupament de la resta de competències.

A més es treballa la robòtica en tots els cursos, participant a la First Lego League.

L’escola també disposa d’una impressora 3D.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

El nostre objectiu és generar confiança i seguretat perquè cada alumne vagi progressant en el domini de l’anglès, ja que els idiomes són una competència clau en l’àmbit del segle XXI.

Els alumnes de l’ESO reben un total de 4 hores de ensenyament de llengua anglesa, 3 hores de la pròpia matèria i 1 hora en una altra assignatura amb la col·laboració de professors auxiliars de conversa, que són nadius.

Introduïm el francès com a segona llengua estrangera en tots els cursos de l’ESO.

Els alumnes tenen la possibilitat de participar durant el curs escolar en estades a Anglaterra.

Al llarg del curs hi ha una convocatòria per als exàmens de Cambridge.

SCIENCE BITS

Science Bits és una metodologia d’estudi de les ciències, que es basa en l’aprenentatge constructivista de les 5 E (Engage, Explore, Explain, Elaborate and Evaluate).

Les lliçons multimèdia de Science Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

APRENENTATGE COOPERATIU

L’escola segueix el programa AC/CA (Cooperar per Aprendre, Aprendre a Cooperar) de la Universitat de Vic.

Aquest programa es basa en l’aprenentatge cooperatiu: una forma d’estructurar l’activitat a l’aula en equips reduïts de treball, en els quals els estudiants s’ajuden els uns als altres a aprendre; molt diferent de l’estructura de l’activitat de tipus individualista o competitiva que avui encara és molt habitual en centres docents.

Per aquesta raó, les nostres aules estan estructurades per treballar en aquesta metodologia.

PROGRAMA D'INTERIORITAT

Treballem la interioritat mitjançant diferents tècniques com el silenci, la relaxació, la kinesologia, les visualitzacions durant uns minuts al dia per saber prioritzar, per marcar aspectes valuosos en els quals ens hem de concentrar i reflexionar i prendre consciència de l’aquí i de l’ara.

Es dediquen tots els dies uns moments a pensar, a escoltar-se i a reflexionar.

TUTORIES GRUPALS I INDIVIDUALITZADES

Es realitzen tutories individualitzades amb sessions personals per organitzar l’estudi i el seguiment de cada alumne i sessions grupals per treballar dinàmiques de grup relatives a la convivència positiva i mediació de conflictes i valors com la tolerància, el respecte i la solidaritat.

Per realitzar un bon acompanyament hi ha 3 tutors a cada curs.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

La intel·ligència emocional és un procés educatiu, continu i permanent que impregna tota la vida de la nostra escola.

Potenciem el desenvolupament de la competència emocional, com a element essencial per al desenvolupament integral de la persona i que ajudarà als nostres alumnes a afrontar els reptes que se li plantegen al llarg de la vida.
Des de les sessions de tutoria grupal treballem l’autoconeixement i l’autoestima, així com l’empatia, que els ajudarà a interactuar amb el seu entorn i a reconèixer les seves emocions i les dels altres.

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA: MEDIACIÓ I KIVA

Es treballa la convivència escolar a través de dos programes: la mediació i Kiva.

La mediació és una eina per gestionar la resolució de conflictes.

Kiva és un prestigiós programa contra l’assetjament escolar desenvolupat a Finlàndia. Es basa en 3 principis: prevenció, intervenció i supervisió.

APS

L’aprenentatge-servei (ApS) és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els nostres alumnes aprenen a treballar amb necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

En definitiva, pretenem mitjançant aquestes activitats, unir el compromís social amb l’ aprenentatge de coneixements, habilitats, actituds i valors.

L’objetiu és aprendre a ser competents essent útils als altres.

BATXILLERAT DUAL

El Batxillerat Dual permet aconseguir dues acreditacions al mateix temps: el Batxillerat espanyol i el Batxillerat americà.
En primer lloc cal tenir en compte que el sistema americà convalida el 75% de les assignatures del currículum espanyol. Així doncs, els alumnes només han cursar un 25% de matèries americanes, el que correspon a sis assignatures.
Per accedir a aquesta modalitat cal superar unes proves d’accés.
Es realitza la proposta a partir de 3r ESO i el títol s’obté en superar la modalitat del Batxillerat nacional escollit.