Educació Secundària

De 12 a 16 anys

L’alumnat continua rebent un seguiment individualitzat en el seu desenvolupament personal, social, acadèmic i religiós. Consolidem els hàbits d’estudi i treball.

Educació

Secundària

És l’última etapa de l’educació obligatòria i comprèn l’etapa dels 12 als 16 anys.

S’articula en 4 cursos. En l’últim curs es presta especial atenció en l’orientació acadèmica posterior.

Organitzem les diverses matèries de cada curs per afavorir l’aprenentatge, centrant-nos en cada alumne per poder-lo orientar en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les competències.

Es tracta d’una educació que els proporciona un projecte personal sòlid, que garanteix el desenvolupament de les capacitats individuals com: l’autonomia personal i d’estudi, l’esperit crític, la creativitat, les capacitats intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals; així com el sentit de la transcendència.

Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. Al final de l’educació obligatòria els alumnes hauran assolit els instruments necessaris per entendre el món i intervenir-hi activament i amb sentit crític en una societat plural i canviant amb capacitat de seguir aprenent al llarg de la seva vida.

PROJECTE DIGITAL

Utilitzem diferents recursos digitals (projectors, pissarres digitals, iPad…) que augmenten la motivació del nostre alumnat, fet que suposa una millora del rendiment acadèmic.

Els alumnes de Secundària utilitzen un iPad propi i diverses plataformes digitals per facilitar la personalització del seu aprenentatge.

El nostre objectiu és transformar la informació en coneixement, per aquest motiu els nostres alumnes necessiten dominar certes destreses que es treballen des dels diferents departaments, com per exemple: aprendre a organitzar la informació, a sintetitzar els continguts i ser capaç de fer deduccions, estimulant la creativitat per utilitzar recursos expressius per a la comunicació. Finalment, promou dins de l’aula el bon ús d’aquestes tecnologies com a competència clau en el desenvolupament de la resta de competències.

A més es treballa la robòtica en tots els cursos. Cada any, els alumnes participen a la First Lego League.

L’escola també disposa d’una impressora 3D.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

El nostre objectiu és generar confiança i seguretat perquè cada alumne vagi progressant en el domini de l’anglès, ja que els idiomes són una competència clau en l’àmbit del segle XXI.

Els alumnes de l’ESO reben un total de 4 hores d’ensenyament de llengua anglesa: 3 hores de la pròpia matèria i 1 hora en una altra assignatura amb la col·laboració de professors auxiliars de conversa (PAC), els quals són nadius.

Els alumnes tenen la possibilitat de participar en estades a Anglaterra durant el curs escolar.

Al llarg del curs hi ha una convocatòria per als exàmens de Cambridge.

Introduïm el francès com a segona llengua estrangera en tots els cursos de l’ESO, a través de les matèries optatives.

D’altra banda, al llarg de tota l’escolaritat i en especial en aquesta etapa, els alumnes treballen la competència oral en totes les llengües.

SCIENCE BITS

Science Bits és una metodologia d’estudi de les ciències, que es basa en l’aprenentatge constructivista de les 5 E (Engage, Explore, Explain, Elaborate and Evaluate).

Les lliçons multimèdia de Science Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

APRENENTATGE COOPERATIU

L’escola segueix el programa AC/CA (Cooperar per Aprendre, Aprendre a Cooperar) de la Universitat de Vic.

Aquest programa es basa en l’aprenentatge cooperatiu, és a dir, és una manera d’estructurar l’activitat a l’aula en equips reduïts de treball, en els quals els estudiants s’ajuden els uns als altres a aprendre. És molt diferent de l’estructura de l’activitat de tipus individualista o competitiva que, encara avui, és molt habitual en els centres docents.

Per aquesta raó, les nostres aules estan estructurades per treballar en aquesta metodologia.

PROGRAMA D'INTERIORITAT

Treballem la interioritat mitjançant diferents tècniques com el silenci, la relaxació, la kinesologia, la música, les visualitzacions durant uns minuts al dia per saber prioritzar; per marcar aspectes valuosos, en els quals ens hem de concentrar i reflexionar; i prendre consciència d’on som i del moment en què vivim.

Tots els dies es dediquen uns moments a pensar, a escoltar-se i a reflexionar.

TUTORIES GRUPALS I INDIVIDUALITZADES

Es realitzen dues classes de tutoria. Per una banda, tutories individualitzades amb sessions personals per organitzar l’estudi i el seguiment de cada alumne. Per altra banda, sessions grupals per treballar dinàmiques de grup relatives a la convivència positiva i la mediació de conflictes i valors com la tolerància, el respecte i la solidaritat.

Per realitzar un bon acompanyament hi ha 3 tutors a cada curs.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

La intel·ligència emocional és un procés educatiu, continu i permanent que impregna tota la vida de la nostra escola.

Potenciem el desenvolupament de la competència emocional, com a element essencial per al desenvolupament integral de la persona i que ajudarà al nostre alumnat a afrontar els reptes que se li plantegen al llarg de la vida.
Des de les sessions de tutoria grupal treballem l’autoconeixement i l’autoestima, així com l’empatia, que els ajudarà a interactuar amb el seu entorn i a reconèixer les seves emocions i les dels altres.

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA: MEDIACIÓ I KIVA

Es treballa la convivència escolar a través de dos programes: la mediació i Kiva.

Per un costat, la mediació és una eina per gestionar la resolució de conflictes.

Per l’altre, Kiva és un prestigiós programa contra l’assetjament escolar desenvolupat a Finlàndia. Es basa en 3 principis: Prevenció, Intervenció i Supervisió.

APS

L’aprenentatge-servei (ApS) és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual el nostre alumnat aprenen a treballar amb necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

En definitiva, pretenem, mitjançant aquestes activitats, unir el compromís social amb l’aprenentatge de coneixements, habilitats, actituds i valors.

L’objectiu és aprendre a ser competents essent útils als altres.

BATXILLERAT DUAL

El Batxillerat Dual permet aconseguir dues acreditacions al mateix temps: el Batxillerat espanyol i el Batxillerat americà (American High School Diploma).

Cursar aquest Batxillerat proporciona a l’alumnat un alt grau d’autonomia personal i una gran facilitat en el domini de les noves tecnologies.
En primer lloc, cal tenir en compte que el sistema americà convalida el 75% de les assignatures del currículum espanyol. Així doncs, els alumnes només han cursar un 25% de matèries americanes, que correspon a sis assignatures.
Per accedir a aquesta modalitat cal superar unes proves d’accés.
Aquesta prova s’ofereix a partir de 3r ESO i el títol s’obté en superar la modalitat del Batxillerat nacional escollit.