Educació Infantil (Segon Cicle)

De 3 a 6 anys

Treballem l’estimulació, el desenvolupament i l’evolució en els primers anys de vida per treure profit de totes les capacitats dels infants, des del primer moment.

Educació Infantil

Segon Cicle (P3, P4, P5)

El programa d’Educació Infantil es centra en l’aprenentatge globalitzat i experiencial. El nostre principal objectiu és el desenvolupament integral del nen/a i de les seves capacitats d’indagació i descobriment. Potenciant el benestar acadèmic, social i emocional dels alumnes i animant-los a desenvolupar la seva autonomia personal, ajudant-los  a  prendre consciència de les seves emocions i de les dels altres.

Un altre pilar bàsic del nostre projecte educatiu és l’atenció personalitzada amb un seguiment tutorial continu, una orientació psicopedagògica i una organització de diferents grups de treball i relació social.

La nostra metodologia es basa en el treball en equip perquè ajuda a l’alumnat a desenvolupar una actitud empàtica i social, així com a establir un vincle de respecte i ajuda mútua amb els mestres de l’etapa i els companys. Sabem que el treball en equip augmenta l’autoestima i la motivació.

Principals Objectius

 • El desenvolupament global de les capacitats de l’alumnat durant els primers anys de vida.
 • Despertar a l’infant l’interès per aprendre.
 • Desenvolupar l’hàbit de fer-se preguntes sobre el món que els envolta.
 • Potenciar la indagació i l’habilitat de trobar respostes als reptes que els plantegem.
 • Potenciar la capacitat de relacionar-se i de comunicar-se.
 • Promoure un aprenentatge globalitzador vinculat a la realitat.

Per aconseguir tots aquest punts partim de la base que el món de les emocions va unit al dels processos cognitius, els quals funcionen conjuntament en el cervell. Així doncs, una motivació positiva influeix significativament en l’aprenentatge dels nostres alumnes.

Considerem aquesta etapa com una de les més importants del sistema educatiu que es complementa amb el paper central de les famílies, un altre dels trets distintius del nostre ideari.

En aquests cursos s’estableixen les bases essencials per a l’adquisició  del llenguatge, l’èxit de l’aprenentatge al llarg de la vida, la integració social i el desenvolupament personal.

Línies pedagògiques

Per fomentar les capacitats cognitives i no cognitives, tenint en compte la importància del joc, fonamental en aquestes edats:

 • EMAT
 • Projecte de  lectoescriptura i grafomotricitat
 • Música
 • Educació emocional
 • Psicomotricitat
 • Anglès
 • Ambients de creativitat i joc
 • Experimentació lliure, sensorial i guiada
 • Robòtica (Bee bot, Sphero)
 • Auxiliars de conversa nadius
 • Aprenentatge vivencial i interactiu (Ninus)

Els nostres

Projectes

PROGRAMA LINGÜÍSTIC

El nostre objectiu és generar confiança i seguretat perquè cada alumne vagi progressant en el domini de l’anglès, ja que els idiomes són una competència clau en l’àmbit del segle XXI.

Els alumnes d’Infantil reben un total de 3 hores d’ensenyament de llengua anglesa: 2 hores de la pròpia matèria i 1 hora d’una altra assignatura amb la col·laboració de professors auxiliars de conversa, que són nadius.

EL POTENCIAL EDUCATIU DEL JOC

És l’activitat per excel·lència del nen, la qual és natural i un dret universal recollit a la Declaració dels Drets dels Infants de l’ONU (1959). És necessària per al seu desenvolupament integral (intel·lectual, psicomotor, sensorial, social, emocional i de trascendència).

El joc els permet aprendre i créixer a través de l’experiència d’una manera natural i lúdica; els dona la possibilitat d’imaginar, descobrir, experimentar, resoldre problemes i situacions amb creativitat; i, sobretot, ofereix la possibilitat de poder decidir i provar noves solucions.

EMAT

És un projecte matemàtic basat en les Intel·ligències Múltiples, que abasta des dels 3 anys fins els 12. Permet treballar les matemàtiques de manera experiencial i lúdica. Està dissenyat per facilitar a l’alumnat estratègies que permetin obtenir diferents solucions a situacions matemàtiques en un context real.

Es tracta d’un  programa que s’emprèn des del pensament més concret i s’estén cap el pensament abstracte oferint diferents possibilitats i estratègies per treballar un mateix concepte matemàtic. 

EXPERIMENTACIÓ

A l’aula posem en marxa tots els sentits dels nostres alumnes per desenvolupar les seves habilitats d’observació que suposa activar la percepció, l’associació i la manipulació per captar millor la realitat d’allò que observem.

Utilitzem el mètode científic a través de l’experimentació, que es realitza de tres maneres diferents: la sensorial, la guiada i la lliure.

PROJECTE DIGITAL

És necessari acompanyar els alumnes en l’ús de la tecnologia, des d’una actitud de responsabilitat.

L’ús de la tecnologia a Infantil és un recurs més que dona suport a diferents continguts, els quals contribueixen que l’alumnat pugui adquirir nous coneixements i noves formes de comunicació.

Sempre apliquem criteris pedagògics compartits amb tota la comunitat educativa en l’ús dels recursos digitals.

Les nostres aules disposen de PDI i d’iPads. S’utilitza la robòtica (Bee Bots i Sphero).

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

La intel·ligència emocional és un procés educatiu, continu i permanent que impregna tota la vida de la nostra escola.

Potenciem el desenvolupament de la competència emocional, com a element essencial per al desenvolupament integral de la persona, la qual ajudarà els nostres alumnes a afrontar els reptes que se’ls plantegen al llarg de la seva vida.

Des de les sessions de tutoria grupal treballem l’autoconeixement i l’autoestima, així com l’empatia, que els ajudarà a interactuar amb el seu entorn i a reconéixer les seves emocions i les dels altres.

APRENENTATGE COOPERATIU

L’escola segueix el programa AC/CA (Cooperar per Aprendre, Aprendre per Cooperar) de la Universitat de Vic.

Aquest programa es basa en l’aprenentatge cooperatiu, és a dir, és una manera d’estructurar l’activitat a l’aula en equips reduïts de treball, en els quals els estudiants s’ajuden els uns als altres a aprendre; molt diferent de l’estructura de l’activitat de tipus individualista o competitiva que, encara avui, és molt habitual en els centres docents.

Per aquesta raó, les nostres aules estan estructurades per treballar en aquesta metodologia.

PROGRAMA D'INTERIORITAT

Treballem la interioritat mitjançant diferents tècniques com el silenci, la relaxació, la kinesologia i les visualitzacions durant uns minuts al dia. Ens ajuda a saber prioritzar, a saber marcar aspectes valuosos en els quals ens hem de concentrar i reflexionar i a prendre consciència de l’aquí i de l’ara.

Cada dia, doncs, es dediquen uns moments a pensar, a escoltar-se i a reflexionar.